Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

KONTAKT:

prownioski@gmail.com

Pola oznaczone * są wymagane.

tel. 737 739 139

GG 6949834

Podstawowe kryteria dostępu

Pomoc na operacje „Premie dla młodych rolników” ma być przyznawana osobom które:

 • planują rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, lub prowadzą już działalność rolniczą, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 •  w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy muszą być osobą pełnoletnią i nie starszą niż 40 lat;
 • wnioskodawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy;
 • przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązać się do jego realizacji;
 • gospodarstwo powinno mieć powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej powierzchni gospodarstwa, natomiast gospodarstwa położone w województwach ze średnią wojewódzką niższą niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, minimalna powierzchnia musi być równa średniej powierzchni gospodarstwa w danym województwie. Gospodarstwo nie może być większe niż 300 ha;
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa ma być nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro, ponadto realizacja biznesplanu ma doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości;
 • są obywatelami państwa członkowskiego UE.

    Są to podstawowe wymogi dla osób które będą wnioskowały
o przyznanie premii. Nowym wymogiem w stosunku do dotychczasowych które obowiązywały w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w PROW 2007-2013, jest warunek dotyczący wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Dotychczas wzrost wielkości ekonomicznej był wyliczany we wnioskach z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, jednakże nie był on obligatoryjny do wszystkich wniosków, często wyliczenie wzrostu nastręczało wnioskodawcom wielu trudności.

Tak jak dotychczas grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa mogą być przedmiotem:

 • własności;
 • użytkowania wieczystego;
 • dzierżawy z ANR lub jednostkami samorządu terytorialnego (najczęściej gmina), zawartej na okres co najmniej 5 lat lecz nie krócej niż do upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • dzierżawy na okres co najmniej 10 lat w formie aktu notarialnego lub z datą pewną.

Wprowadzono jednak dodatkowy wymóg że co najmniej 70% minimalnej powierzchni gospodarstwa (średniej wojewódzkiej lub średniej krajowej w zależności od położenia gospodarstwa), musi być przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy
z ANR lub JST (np. gminy).

    Poza wyżej wymienionymi podstawowymi wymogami wprowadzono nowe zobowiązania m. in. wymóg prowadzenia ewidencji przychodów
i rozchodów od dnia rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia innej formy księgowości na podstawie przepisów podatkowych (dotychczas nie było takiego obowiązku). Ponadto w każdym roku po zakończeniu realizacji biznesplanu , do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty, beneficjent przedkłada kierownikowi biura powiatowego Agencji informację o realizacji działań opracowaną na udostępnionym formularzu, zawierającą w szczególności wielkość ekonomiczną gospodarstwa, oraz oświadczenie potwierdzające prowadzenie w/w ewidencji przychodów i rozchodów lub innej księgowości a także dokumenty potwierdzające realizację działań za które beneficjent otrzymał dodatkowe punkty o których będzie mowa na oddzielnej stronie. Ponieważ właśnie w punktacji wprowadzono wiele nowych kryteriów oceny projektu i przyznawania punktów służących głównie do określenia kolejności przyznania pomocy (kolejność będzie ustalana dla województwa). Jednakże nie tylko, ponieważ pomoc jest przyznawana jeżeli projekt wnioskodawcy uzyska co najmniej 15 punktów.

Pomoc będzie wypłacana w dwóch ratach, pierwsza rata w wysokości 80 000 zł, i druga w wysokości 20 000 zł po realizacji biznesplanu.

Są to w mojej ocenie główne kryteria przyznania pomocy oraz zmiany
w stosunku do dotychczasowego programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013.

Informacje dotyczące punktacji zostały opisane na oddzielnej stronie.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?