Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

KONTAKT:

prownioski@gmail.com

Pola oznaczone * są wymagane.

tel. 737 739 139

GG 6949834

 Podstawowe kryteria dostępu

Pomoc na operacje „Restrukturyzacja małych gospodarstw” ma być przyznawana osobom które:

 • są posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi mniej niż 10 tys. euro;
 • prowadzą działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek w celach zarobkowych;
 • są obywatelem państwa członkowskiego UE;
 • są pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
  i w pełnym zakresie jako rolnik, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące, przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
  i w tym czasie nie prowadziły innej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • nie mają ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie;
 • nie korzystały z działań PROW 2007-2013 tj. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiążą się do jego realizacji.

Są to podstawowe wymogi dla osób które będą wnioskowały
o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznawana ma być na operacje:

 • obejmujące restrukturyzację gosp. w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
  w gospodarstwie;
 • polegające na przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, budynki) oraz udziale w szkoleniach, lub korzystaniu z usług doradczych, lub udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, lub realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gosp. do co najmniej 10 tys. euro i o co najmniej 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

Działania nie mogą dotyczyć:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów i kotów rasowych;
 • zakupu lub leasingu używanych maszyn, urządzeń
  i wyposażenia;
 • leasingu niezakończonego przeniesieniem prawa własności najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy;
 • inwestycji budowlanych innych niż położone na gruntach będących własnością wnioskodawcy, lub przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z  ANR lub JST (np. gminy);
 • inwestycji w środki trwałe finansowane z innych środków publicznych.

Pomoc będzie wypłacana w dwóch ratach, pierwsza rata w wysokości 48 000 zł, i druga w wysokości 12 000 zł po realizacji biznesplanu.

Są to w mojej ocenie główne kryteria przyznania pomocy. Informacje dotyczące punktacji zostały opisane na oddzielnej stronie.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?